Soft_PLC农业温室控制

农业温室控制


  1、工艺要求:

     实时显示温室空气、水温度、湿度数据器;

可设定自动控制的各区域的温度;

允许单区域手动/自动操作

 2、主要用到的设备:

     ① 智能面板;

     ② STC-21模块;

     ③ 温室空气湿度传感器;

     ④ 温室空气温度传感器;

     ⑤ 温室水温度传感器;

 3、设计文档切图:

     ① STC-21模块的设定

    ② 温室中的设备分布:

   ③ 电气控制柜体的材料分布:

      

   ④ 成品电气控制柜的相片:

           

 ⑤ 部分界面

广州市蚁象自动化系统有限公司 By Ant.PLC.HMI ©版权所有 2000-2022 粤ICP备05107796号